PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

תקנון האתר

הקדמה

ברוכים הבאים לקונסלט-אונליין – הנגשת שרותים פרונטלים

שירותי קונסלט-אונליין ניתנים ע"י טריפלביט באתר האינטרנט בכתובת http://www.consult-online.co.il  (להלן יקרא "האתר". טריפלביט עשויה להשתמש בכתובות נוספות בעתיד). 

תנאים אלה חלים על השימוש שלך באתר כספק שרות או כצרכן שלו.  ככל שאלו מתנאי השימוש יהיו מכוונים רק לקהל מיוחד, יצוין הדבר במפורש בגוף המסמכים.

השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בשירות, וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויפורטו במהלך השימוש בשירות (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות. המשך שימושך באתר מהווה הסכמה מלאה למסמכים המחייבים.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפונים, שעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש בשירות בין באמצעות האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

על השירות בקצרה

השירות מהווה פלטפורמה להנגשת שרותים פרונטלים ע"י שימוש בשיחות ועידה מקוונות על גבי האינטרנט.
האתר מאפשר לכל יועץ להקים דף עיסקי ובו לפרט את כישוריו, לפרסם ממאמרים, לקבל סקירות מהגולשים וכן להציע ללקוחותיו ייעוץ\צים בווידאו.

השימוש באתר הינו באחריות הבלעדית של המשתמשים בו-יהיו אלה יועצים או מתייעצים. 
האתר משמש כזירה מקוונת בלבד שמאפשרת לייועצים להציע את שרותיהם ולמתייעצים – לקבל אותו על גבי האינטרנט. 
האתר אינו עוסק בייעוץ בעצמו, אינו בוחן את כישורי היועצים, אינו בוחן את תכני הייעוץ ואינו מהווה צד בהתקשרות בין היועצים למתייעצים.

הגבלת אחריות האתר

השימוש באתר ובאמצעי המחשוב השונים  חושפים את הגולשים בו לסיכונים שונים שנובעים מהייעוץ, מטכנולוגיות האינטרנט ומאמצעי המיחשוב השונים שבהם הם עושים שימוש.

בשום מקרה לא תחול על האתר אחריות כלשהיא בגין נזק ישיר או עקיף, נסיבתי או מיוחד או כל נזק אחר מכל סוג שהוא לרבות, תוכן הייעוץ, איכות הייעוץ, מניעת השימוש באתר, קשיי שימוש, נזקי שימוש, איחור בשימוש או כל נזק אחר.

סודיות ופרטיות

האתר עושה ככל יכולתו לשמור על נתוני המשתמשים בשיטות אבטחה והצפנה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי. יחד עם זאת, השימוש עלול לחשוף את המשתמשים בו לסיכונים שונים כמו דליפת מידע, האזנות, הזרקת פוגענים ווירוסים ועוד.

האתר אינו מקליט את שיחות הוועידה ומתחיב שלא לעשות בהן שימוש כלשהוא.

המשתמשים יכולים להקליט בעצמם את שיחות הועידה לשימוש עתידי או לכל צורך אחר.

בשום מקרה לא תחול על האתר אחריות כלשהיא לנזק ישיר או עקיף שיגרם למשתשמים כתוצאה מבעית סודיות או פרטיות.

תעסוקת יועצים באתר

יועצים אחראים באופן בלעדי על הייעוץ שהם מספקים ללקוחות. האתר מספק להם את התשתית למתן שרותיהם אך אינו צד בהתקשרות שבין היועצים ללקוחותיהם ולא תהיה לו אחריות כלשהיא כלפי הלקוח לעינין זה.

יועץ רשאי בכל זמן נתון להפסיק את ההתקשרות שלו באתר מכל סיבה וללא צורך בהנמקה. לשם כך עליו לפנות בכתב לאתר ולבקש את הסרתו מהאתר. האתר יבצע זאת בתוך 72 שעות מקבלת הבקשה.

האתר רשאי להביא להסרתו של יועץ בכל זמן נתון ללא צורך בהנמקה. עליו להודיע בכתב ליועץ על כך ולהסירו לאחר 72 שעות.